1: Algemeen
1.1. Op alle aanbiedingen en offertes van Buro Zinnig, als ook op alle met Buro Zinnig afgesloten overeenkomsten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. In navolgende tekst dient “Buro Zinnig” steeds gelezen te worden als Buro Zinnig en de ter uitvoering van de opdracht door Buro Zinnig ingeschakelde derden.

1.2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2: Wederzijdse verplichting
2.1. Offertes van Buro Zinnig zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever verstrekt is. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar zijn beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Buro Zinnig zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting, waarbij Buro Zinnig gehouden is haar verplichtingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap na te komen. 

2.2. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Buro Zinnig nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.

2.3. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers en eventuele adequate werkruimte binnen de organisatie van de opdrachtgever, voor zover dat voor de uitvoering van opdracht noodzakelijk is.

3: Uitvoering opdracht en personeel
3.1. Buro Zinnig bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

3.2. In de offerte wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de opdracht valt en wie de opdracht zal uitvoeren.

3.3. Buro Zinnig kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te leveren diensten niet verminderen, en ook niet de continuïteit van de werkzaamheden ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de samenstelling kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Buro Zinnig plaatsvinden.

3.4. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of Buro Zinnig geschiedt altijd in onderling overleg.

4.Opdrachtbevestiging
4.1. Een opdrachtbevestiging komt tot stand als de offerte door beide partijen is aanvaard. De offerte wordt in dit geval door beide partijen ondertekend. De ondertekende offerte is de formele opdrachtbevestiging en wordt van kracht op de datum van ondertekening.

5.Meerwerk/ minderwerk
5.1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of invulling van de opdracht te wijzigen. Als een tussentijdse wijziging de overeengekomen tarieven en/of kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Buro Zinnig dit de opdrachtgever laten weten, de offerte aanpassen en opnieuw schriftelijk indienen en laten bevestigen.

Indien op verzoek van de opdrachtgever de opdracht wordt uitgebreid, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld en opnieuw door opdrachtgever moeten worden bevestigd.

6: Tarieven en kosten van de opdracht
6.1. Buro Zinnig vermeldt in de offerte de tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen. Ook staat aangegeven of de reisuren, reis- en verblijfkosten en eventuele andere opdrachtgebonden kosten zijn inbegrepen. Over deze bedragen wordt 21% btw geheven. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en/of kosten die Buro Zinnig noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van de genoemde kostenvergoedingen, wordt doorberekend.

6.2. Tijd-, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer (en eventueel overnachting) van Buro Zinnig in het kader van de opdracht kunnen in bepaalde gevallen door Buro Zinnig apart aan opdrachtgever worden gefactureerd. Dit wordt in de offerte expliciet vermeld.

6.3. Eventuele andere opdrachtgebonden kosten kunnen eveneens door Buro Zinnig aan opdrachtgever worden gefactureerd.

6.4. Het is Buro Zinnig toegestaan de tarieven jaarlijks te wijzigen in het kader van een
complete tariefswijziging. De nieuwe tarieven worden minstens één maand voor inwerkingtreding aan de opdrachtgever meegedeeld.

7: Betalingsvoorwaarden
7.1. In het geval van opdrachten factureert Buro Zinnig de opdrachtgever maandelijks vanaf het moment dat de offerte voor de opdracht schriftelijk akkoord is bevonden door de opdrachtgever. Eventuele extra werkzaamheden met bijkomende kosten en/of verrekeningen factureert Buro Zinnig achteraf in de (maand)factuur waarop de extra kosten van toepassing zijn. Zijn de extra werkzaamheden/kosten gedurende een bepaalde maand meer dan 25% van de oorspronkelijk berekende (maand)kosten in de offerte, dan treedt Buro Zinnig hierover in overleg met de opdrachtgever alvorens tot (maand)facturatie over te gaan.

7.2. In het geval van open inschrijvingstrainingen, persoonlijkheidsanalyse- of coachgesprek factureert Buro Zinnig de opdrachtgever binnen vier (4) weken na inschrijving, ongeacht de aanvangsdatum van de training c.q. coaching.

7.3. Betaling aan Buro Zinnig dient te geschieden binnen achtentwintig (28) dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien de factuur binnen deze termijn niet is voldaan, zal na veertien dagen een aanmaning worden gestuurd. Indien betaling achterwege blijft kan Buro Zinnig met beroep op de onzekerheidsexceptie de (verdere) uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij tekort in het nakomen van een of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de kosten van Buro Zinnig voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

8: Wijziging van de opdracht of meerwerk van incompany- en maatwerktrajecten
8.1. Buro Zinnig mag de tijdsplanning van de opdracht herzien, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging van de opdracht ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Buro Zinnig de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit na overleg met de opdrachtgever als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd en gefactureerd.

9: Tussentijdse beëindiging van de opdracht van incompany / maatwerk trajecten en open inschrijvingstrainingen
9.1. Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden kan de overeenkomst – onder voorbehoud van alle rechten en weren – met onmiddellijke ingang eindigen ingeval één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, of de bedrijfsvoering staakt, evenals indien één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

10: Annulering of het niet bijwonen van geboekte bijeenkomsten, trainingen en open inschrijvingstrainingen door de opdrachtgever
10.1. Bij annulering binnen vier weken voor de eigenlijke aanvang van de geboekte bijeenkomst of training wordt 50% van de kosten van de training / bijeenkomst en de (indien van toepassing) niet te annuleren locatiekosten (hotel, conferentieoord, vergadercentrum) aan opdrachtgever gefactureerd.

10.2. Bij annulering binnen twee weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de bijeenkomst / trainingskosten en de (indien van toepassing) niet te annuleren locatiekosten (hotel, conferentieoord, vergadercentrum) aan opdrachtgever gefactureerd.

10.3. Bij annulering van een open inschrijving mag de opdrachtgever c.q. deelnemer voor een vervanger zorgen, mits dit minimaal 2 dagen voorafgaand aan Buro Zinnig wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep van de desbetreffende training/bijeenkomst.

10.4. Het is zonder toestemming van Buro Zinnig niet toegestaan dat deelnemers een deel van de opdracht missen. Indien opdrachtgever c.q. deelnemer toestemming van Buro Zinnig krijgt om een deel van de opdracht te missen, komen kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van opdrachtgever c.q. deelnemer conform het afgesproken tarief van Buro Zinnig.

10.5. Buro Zinnig is gerechtigd om tot vier weken voor aanvang van de startdatum de bijeenkomst of training te annuleren.

11: Annulering van de opdracht van incompany/ maatwerk trajecten door de opdrachtgever
11.1. Bij annulering binnen vier weken voor de eerste interventie* van de opdracht door de opdrachtgever worden alle daadwerkelijke door Buro Zinnig gemaakte kosten aan de opdrachtgever gefactureerd. Hetzelfde geldt voor de uren die door Buro Zinnig ingeschakelde derden hebben besteed aan (de ontwikkeling van) het traject. 

11.2.Bij annulering van de opdracht binnen twee weken voor aanvang van de eerste interventie* wordt 50% van het totaalbedrag van de eerste overeengekomen leveringstermijn aan opdrachtgever gefactureerd. De reeds gemaakte uren die Buro Zinnig en door Buro Zinnig ingeschakelde derden heeft besteed aan (de ontwikkeling van) het traject worden 100% en voor het afgesproken tarief in rekening gebracht.

* Onder interventie verstaan we alle geplande interventies, zoals intakes, kick-off bijeenkomst, workshops, trainingsdagen en/of managementdagen.

11.3. Overige kosten die Buro Zinnig voor de opdracht heeft gemaakt of besteld bij derden (communicatiemiddelen, locatiehuur, catering etc.) worden 100% betaald door opdrachtgever of conform annuleringsvoorwaarden van deze derde partijen.

12: Annulering van persoonlijkheidsanalyse (MBTI e.a.) of coachgesprek
12.1. Bij annulering van een persoonlijkheidsanalyse- of coachgesprek door de opdrachtgever korter dan 48 uur voor het geplande tijdstip wordt het gesprek in rekening gebracht, tenzij binnen een week een nieuwe afspraak gepland kan worden. Is opdrachtgever (deelnemer) te laat op de geplande coaching sessie aanwezig, dan worden de afgesproken uren in rekening gebracht.

13: Opzegtermijn overeenkomst
13.1. Indien opdrachtgever Buro Zinnig inhuurt voor een bepaalde periode (opdrachtgever en Buro Zinnig een overeenkomst aangaan) kan de overeenkomst door beide partijen worden opgezegd voor de einddatum. Beide partijen dienen een opzegtermijn van drie weken in acht te nemen en de opdrachtgever dient de opzegging schriftelijk te bevestigen. De laatste drie weken worden ingezet zoals vastgelegd in de overeenkomst (aantal uren, tarieven en overige kosten). Dit geldt niet voor afgebakende opdrachten die zijn goedgekeurd middels een ondertekende offerte. Zie ook paragraaf 4.

14: Aansprakelijkheid
14.1. Buro Zinnig is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door Buro Zinnig geleverde diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van derden die door Buro Zinnig zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

14.2. Buro Zinnig is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Buro Zinnig voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

14.3. Opdrachtgever vrijwaart Buro Zinnig voor aanspraken van derden.

14.4. Bij uitvoering van de opdracht is Buro Zinnig niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

15: Vertrouwelijkheid en exclusiviteit
15.1. Buro Zinnig is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de opdrachtgever jegens derden. Buro Zinnig zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Buro Zinnig aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Buro Zinnig, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage(s) ter beschikking stellen.

15.2. Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van gegevens en informatie die door Buro Zinnig aan opdrachtgever is verstrekt (in welke vorm dan ook), blijven eigendom van Buro Zinnig. Vermenigvuldiging, verspreiding en/of exploitatie van via Buro Zinnig verstrekte informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buro Zinnig.

15.3. Trainings- en coachmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de deelnemer. De opdrachtgever staat er voor in dat de deelnemers zich ook persoonlijk verplichten deze voorwaarde na te leven.

15.4. Door het aangaan van een overeenkomst met Buro Zinnig wordt aan Buro Zinnig toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Buro Zinnig uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten. Buro Zinnig zal verkregen persoonsgegevens beheren volgens de wet bescherming persoonsgegevens.

16: Auteursrecht
16.1. Het auteursrecht op werken die zijn gemaakt en/of geleverd door Buro Zinnig bij de uitvoering van de overeenkomst, berust bij Buro Zinnig.

16.2. Buro Zinnig is gerechtigd kennis en ervaring ongeacht in welke vorm opgedaan bij de uitvoering van deze overeenkomst (geanonimiseerd) aan te wenden voor onderwijs en onderzoek en dienstverlening aan derden.

17: Toepasselijk recht
17.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Buro Zinnig waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.